Algemene voorwaarden

 

Minimaal orderbedrag            :         200           EURO                                                                                       

Franco Nederland                    :       400           EURO

Franco Belgie /Luxemburg             600 / 800  EURO*

Transportbijdrage vanaf        :           7.95          EURO

 

* De eventuele kwantumkorting  bij 5 of meer van 1 artikel vervalt dan . Het kan niet zijn en korting en franko.

Bij beursaanbiedingen vervalt francolevering. Ook hier kan het niet zijn en/en.Er wordt een kleine transportbijdrage verlangt van 7.95 per colli tot 35 euro (pallet) afhankelijk van volume.

Voor kinderkamers e.d. worden de werkelijke transportkosten gerekend.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van goederen aan en verrichting van diensten ten behoeve van cliŽnten.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien door ons schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 1 Ė AANBIEDINGEN         

1.         Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Prijswijzigingen voorbehouden

2.                  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het

            tijdstip van de koopoverdracht geldende prijzen.

3.                  Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse

            waar de leverancier is gevestigd.

 

 

Artikel 2 Ė BETALING 

1.                  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling contant geschieden bij het afleveren van goederen, resp. onmiddellijk  na het verrichten van diensten, zonder beroep op schuldvergelijking.

2.                   Indien wij de cliŽnt conform het bepaalde in het vorige lid krediet verlenen, dient volledige betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.                   Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald zal cliŽnt in wettig verzuim zijn door het enkel verloop van de termijn, zonder dat sommatie of in gebreke stelling vereist is. Voorts is de cliŽnt gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij moeten maken ter incasso van de openstaande bedragen c.q. de ons op grond van de wanprestatie van cliŽnt toekomende schadevergoeding, als daar zijn: kosten rechtskundige bijstand, gerechtskosten etc. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van het factuurbedrag en voornoemde kosten heeft plaatsgevonden.

 4.        Bij nieuwe klanten eerste levering na vooruit betaling.

Artikel 3 Ė RISICO 

De aansprakelijkheid voor de bij ons gekochte goederen berust bij de koper vanaf het moment waarop de goederen door koper in ontvangst worden genomen.

De door ons opgegeven levertijden kunnen in overmachtsituatie worden verlengd tot het einde der overmacht. Overschrijding der leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op vergoeding van daardoor eventueel ontstane schade.

 

Artikel 4 Ė RECLAME 

Reclames van cliŽnt dienen te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Goederen die niet van goede kwaliteit blijken te zijn of duidelijk fabricage - fouten vertonen worden door ons teruggenomen. Ieder recht van reclame vervalt indien bovenvermelde termijn wordt overschreden.

 

 

   
Copyright © RIMEX Toys 2022 - Algemene voorwaarden - t-webcreations & prepress graphic design